Vali keel

Tartu Raatuse Kooli põhimäärus

Tartu Raatuse Kooli arengukava

Tartu Raatuse Kooli õppekava üldosa

Tartu Raatuse Kooli õppekava Lisa 1 - ainevaldkonnad

Tartu Raatuse Kooli õppekava Lisa 2 - I kooliastme ainekavad

Tartu Raatuse Kooli õppekava Lisa 3 - II kooliastme ainekavad

Tartu Raatuse Kooli õppekava Lisa 4 - III kooliastme ainekavad

Tartu Raatuse Kooli õppekava Lisa 5 - läbivate teemade kirjeldused

Tartu Raatuse Kooli õppekava Lisa 6 - tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti

Tartu Raatuse Kooli üldtööplaan ja tegevuskava 2023/2024. õppeaastal

Pikapäevarühma töökorralduse alused

Tartu Raatuse Kooli kodukord

Juhendatud e-õppe kord

Veebitunni hea tava Tartu Raatuse Kooli õpilastele

Juhised Tartu linna koolidele videotundide korraldamiseks (Tartu Linnavalitsuse otsus, 20.10.2020 istungi protokoll nr 88 p45)

Õpilase nõustamise, õpiabi- ja tugisüsteemide rakendamise kord

Loovtöö koostamise ja vormistamise juhend

Referaadi juhend

Raamatukogu kasutamise eeskiri

Kuu Tegija statuut

Raatuse kooli tekli statuut

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilaspileti duplikaadi väljastamise avaldus

Isikuandmete töötlemise kord

Isikuandmete töötlemise nõusoleku vorm

Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Hoolekogu koosolekute protokollid

Töökorralduse reeglid

Õpetajate kollektiivleping

Õpetajate kollektiivlepingu lisa

Dokumendiregister

Tartu Raatuse Kool   |  Aadress: Raatuse 88a, 51009 Tartu   |   tel: 7 461 721   |   e-post: kantselei@raatuse.tartu.ee  |   Registrikood: 75006820