Vali keel

Lühidalt peamisest

Projekti eesmärgiks on, nagu alati, õpilane - iseseisev ja ajas jätkusuutlik õppija läbi erinevate sotsiaalsete  kompetentside rakendamise ja arengu. Samuti paremate sotsiaalsete, eneseväljendus- ja keeleoskustega julgem ja aktiivsem õpilane. Ehk siis inimene, keda iga tööandja Eestis ja mujalgi igatseb või kellest endast võiks tulevikus saada tööandja. 

Projekti käigus viiakse osalevate riikide koolides läbi rida õppimis- ja koolitustegevusi ning rahvusvahelisi mobiilsusnädalaid. Projekti peamine sihtrühm meie koolis on 5.-7. klasside õpilased. Kokku saab kolmes erinevas mobiilsuses osaleda 21 õpilast. Eks Projekt kestab 2019-2021.

Projektipartneriteks on kolm kooli. Liminganlahden yhtenäiskoulu (Soome), kellega meil on koostöös läbitud juba üks õnnestunud projekt ning kaks uut partnerit – Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano Portugalist ja Don Boscocollege Kortrijk Belgiast.

Lühikokkuvõte / probleem

Inimesed on oma loomult motiveeritud mängima. Sellele motivatsioonile tugineb mängupõhine kooliõppeprogramm, kasutades mängimist kui õppimise konteksti. Teadusuuringud on näidanud, et mängu- ja draamapõhine õpe parandab õpilaste akadeemilisi ja arengutasemega kooskõlas olevaid õpitulemusi. See on eriti oluline 21. sajandil ja kaheksa Eesti ja teiste Euroopa riikide õppekavade preambulas oleva üldpädevuse saavutamise osas.

Eesmärgid

Iseseisev, motiveeritud ja ajas jätkusuutlik ja ennastjuhtiv õppija, kes on huvitatud maailmast, on ettevõtlik, kriitiliselt mõtlev ja elus hakkama saav. Kitsam eesmärk on tekitada õpilastes eduelamusi, õpetades neile asjakohaseid oskusi läbi mänguliste õppemeetodite.

Tegevused

Tahame töötada kolme olulise tasandi integreerimisega - õppimise, kasvatamise ja mängimise vaheliste seostega. Mängimine on inimkonna oluline osa, sest meie aju eksperimenteerib mängimise ajal abstraktsete mõistetega . Iga elav inimene on "homo ludens" ja elu jooksul on need inimesed, kes tahavad mängida, mitte ainult rohkem õnnelikud, vaid nad kasutavad ka rohkem ära oma aju potentsiaali. Selles projektis tahame uurida erinevaid viise, kuidas kasutada „mängimist“, et motiveerida ja tõhustada laste kognitiivsete ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste kasvu. Projekti käigus viiakse osalevate riikide koolides läbi rida õppimis- ja koolitustegevusi ning rahvusvahelisi mobiilsusnädalaid.

Tulemused

Positiivset mõju loodame näha järgmiste faktorite osas:

- õpilaste baasoskuste areng läbi mängu- ja draamaõppe meetodite kasutamise
- sotsiaalsed oskused
- koostööoskused
- õpimotivatsioon
- ettevõtlikkus
- infotehnoloogilised oskused
- probleemilahendamise oskus
- kreatiivsus
- enesekindlus ja väljendusoskus
- julgus võtta vastu otsuseid
- ühiskondlike protsesside mõistmine
- analüütiline mõtlemine
- vabanemine eelarvamustest
- enesega rahulolu, positiivne minapilt
- kriitiline mõtlemine, otsuste langetamise oskus
- võõrkeeleoskus
- tunnetega toimetulek
- teadlikkus Euroopa kodanikuks olemisest
- innovaatilisi õppemeetodeid kasutavad õpetajad
- koolide senise kogemuse ja oskusteabe jagamine
- avastus- ja probleemõppe, mängu- ja draamaõppe elemente sisaldavate õppemeetodite senisest efektiivsem kasutamine osalevate koolide õpetajate poolt
- suurenenud Euroopa ühtekuuluvustunne ja erinevate kultuuride aktsepteerimine 

Projekti tehniline üldkoordinaator Raatuse koolis on Rene Leiner, pedagoogiline koordinaator õpetaja Kadri Kosk, keda assisteerib õpetaja Riin Jürgenson.

Projekt on rahastatud Erasmus+ programmist, mis on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Partnerid

Don Boscocollege Kortrijk (Belgia)
Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano (Portugal)
Liminganlahden yhtenäiskoulu (Soome)


Lingid ja seotud uudised:

Mängu lõpp ehk siesta Portugali moodi

PlayGate Portugal 2022 (fotogalerii)

PlayGate projektinädal Portugalis (video)

Mängud Belgia linnades

PlayGate projektiga Belgias (fotogalerii)

PlayGate projektinädal Belgias (video)

Mänguline nädal Raatuses

PlayGate Eestis (video)

PlayGate Eestis (fotogalerii)

Seitsme õpilasega Soomes ilma uurimas

PlayGate projektiga Soomes (fotogalerii)

Belgias mängimist õppimas

PlayGate Belgia 2019 (fotogalerii)

Projekti uudiskiri nr 1

Projekti uudiskiri nr 2

Projekti uudiskiri nr 3

PlayGate visioonitekst

PlayGate projekti õpikeskkonnad ja mängulised õppemeetodid

 

 

Tartu Raatuse Kool   |  Aadress: Raatuse 88a, 51009 Tartu   |   tel: 7 461 721   |   e-post: kantselei@raatuse.tartu.ee  |   Registrikood: 75006820