Lühidalt peamisest

Projekt "Entrepreneurs Generation" /Ettevõtjate põlvkond/ saab teoks kolme partnerkooli koostöös. Projektis osalevad lisaks meie koolile veel Ape (Läti) ja Kajaani (Soome) koolid. Sihtgrupiks on 7-9. klasside õpilased. Projekti töökeeleks on inglise keel. Igas riigis toimub üks projektinädal, mille jooksul toimuvad erinevad kohtumised, töö- ja õpitoad, sotsiaalne pool.

Antud projektiga soovime me näidata vajadust ettevõtlusõppe senisest suuremaks rakendamiseks juba põhikooli ja algkooli tasandil.

Meie projekti tunnuslause on - Let’s educate a new generation of entrepreneurs - learning by doing/ Harigem uut ettevõtjate põlvkonda - õpetame läbi tegemise!

Osalevad partnerid:

Kajaanin lyseo (Soome)
Davis Ozolins Secondary School (Läti)

Tartu Raatuse Kool (Eesti)

Projekti finantseeritakse Nordplus Junior programmist, mis kuulub Põhjamaade Ministrite Nõukogu kõige tähtsamate elukestva õppe programmide hulka.


Eesmärgid

Projekti laiem eesmärk, nagu pealkirjastki selgub, on õpilasi ettevõtluse teemadel eri nurkade alt harida. Et neil oleks tuleviku tarbeks sellest parem ülevaade ja arusaam, mille järgi saavad nad elus ka oma valikuid seada. Näiteks on väga hea ju teada sedagi, et ettevõtja elu mulle üldse ei sobi või siis vastupidi avastada, et see, mis praegu tundub nii kauge, keeruline ja hoomamatu, on tegelikult nii huvitav ja põnevust pakkuv.

Teiseks oluliseks eesmärgiks on kahtlemata edendada noortes ettevõtlikkust ja julgustada neid tulevikus ettevõtteid looma. Ja mis peamine - pole olemas valesid valikuid ja vastuseid.


Tegevused

Kõik mobiilsuste jooksul tehtavad tegevused saavad olema otseselt seotud ettevõtluse kontseptsioonide jms loomisega. Seda tehakse läbi töötubade, juhtumianalüüside jms. Esimene mobiilsus keskendub sotsiaalsele ettevõtlusele ja loomemajandusele, teine mobiilsus turundusele, kommunikatsioonile ja disainile ning kolmanda keskpunktis on Apes toimuv iga-aastane rahvusvaheline sügisturg, kus õpilased saavad otseselt osaleda turuprotsessides, tutvustada ja müüa oma tooteid.


Tulemused

Lühiajalises plaanis:

- On loodud piirideülene kolme kooli hõlmav võrgustik
- 60 õpilase paranenud teadmised ja oskused ettevõtlusest
- 3 hästi õnnestunud mobiilsust Eestis, Lätis ja Soomes

Pikaajalises plaanis:

- On loodud eeldused madalamaks tööpuuduseks noorte hulgas ning
kõrgendatud valmisolekuks tegeleda ettevõtlusega

Projektis osalejatel on paranenud järgnevad baasoskused ja teadmised:

-Suhtlusoskused oma emakeeles - osalejatel on arenenud aruteluoskus ning oma vaadete/mõtete väljendusoskus
- Suhtlemisoskused inglise keeles - kuna projekti töökeeleks on inglise keel, siis kindlasti on paranenud õpilaste inglise keele oskused, samuti on saadud mõningased baasteadmised teiste projektipartnerite emakeelest.
- Teadmised teistest kultuuridest, tolerantsus ja mõistmine, teadlikkus partnerriikide kultuurilisest pärandist
- Matemaatika kompetentsid
- Arvuti ja muu digitaalse tehnika kasutamise oskused
- Õppimisoskused - kuidas leida uut infot, seda analüüsida, mõista, kasutada ja esitleda
- Sotsiaalsed ja kodanikuoskused - meeskonnatöö, kultuuridevaheline mõistmine jne
- Ettevõtlikkus ja initsiatiivikus - võimalus ja oskus oma ideid ellu viia


Seotud uudised:

Noored alustasid ettevõtlusprojektiga

Ettevõtlus ja ettevõtlikkus elu normiks!

Yrityskasvatusta yli rajojen /Koti-Kajaani, lk 4-5, 25.04.2015/

Ettevõtlusprojekt lõppes laadaga Apes

Seotud galeriid:

Entrepreneurs Generation Tartu projektinädal

Entrepreneurs Generation Kajaani projektinädal - galerii 1

Entrepreneurs Generation Kajaani projektinädal - galerii 2