Tartu Raatuse Kooli ajalugu algas 15. septembril 1919, mil alustas tööd Tartu Tütarlaste Gümnaasium. Tartu esimese munitsipaalgümnaasiumi asukohaks oli Riia tänav 2 ja koolijuhatajaks Markus Univer.

1934. a koolireformiga nimetati kool ümber Tartu 2. Gümnaasiumiks. Seda nime kandis kool kuni 1940. aastani, mil kõik gümnaasiumid nimetati ümber keskkoolideks ja kool hakkas kandma Tartu 2. Keskkooli nime. Sõja-aastail kasutasid koolimaja sõjaväeosad, õppetöö toimus 1. keskkooli ruumes. Koolihoone kannatas 1944.a. sõjatules ning hiljem hävines.

1944. a sai kool Tartu 3. Keskkooli nime. Lühikese erandina (1965-1969, mil töötati Tartu 3. 8-klassilise Kooli nime all) kandis kool seda nime kuni aastani 1997. Õppetöö toimus sel perioodil Salme ja Puiestee tänaval. Praegune koolihoone Raatuse tänaval valmis 1973. aastal. Samast aastast hakati koolis õpetama süvendatult saksa keelt.

Alates 1.maist 1997.a. kandis kool Tartu Raatuse Gümnaasiumi nime. Septembrist 1997 kuni juunini 2001 töötas koolis saksakeelne osakond. Mitmeid aineid õpiti saksa keeles ja osakonna lõpetajad said hea lähtepositsiooni, et kandideerida Saksamaa kõrgkoolidesse. Osakonnas töötasid õpetajad Saksamaalt.

Viimane oluline muutus meie kooli elus toimus 1. septembril 2013, mil muutusime Tartus läbiviidud koolireformi tulemusel ametlikult põhikooliks. Seega toimub edaspidi meie koolis õpe kuni 9. klassini. Samast päevast kannab kool ka Tartu Raatuse Kooli nime.

Kooli lisaväärtuseks on kindlasti see, et juba esimesest klassist alates viiakse läbi inglise või saksa keele õpet. Samuti on koostöös Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubiga avatud eraldi spordiklass. Koolis õpib 465 last ning töötab 52 õpetajat ja 4 tugipersonali hulka kuuluvat inimest ja kooliõde. Lisaks on koolis tööl 18 teenindava personali hulka kuuluvat töötajat. Kooli ruumides tegutseb söökla, kus toit valmib igapäevaselt kohapeal ning on õpilaste ja õpetajate hulgas väga hinnatud.

Algklassides läbiviidava õppe positiivseks ja hästi vastuvõetud eripäraks on ka mittehindeline hindamine esimeses kolmes klassis, kus õpilased ja nende vanemad saavad hinnete asemel suulist ja kirjalikku sisulist tagasisidet lapse arengu, oskuste ja teadmiste osas erinevates ainetes, aga ka käitumise kohta. Kuni 2016. aastani toimub järk-järguline üleminek sarnasele hindamisele ka teises kooliastmes (4.-6. klass). Algkasside õpetajad korraldavad lastele mitmeid toredaid ja põnevaid üritusi, nagu näiteks üle-maakonnaline mälumänguvõistlus „Mõtteragin“ või lugemisõhtu, kus kohtutakse lastekirjanikuga ning osaletakse erinevates töötubades.

Koolis tegutseb pikapäevarühm ja mitmed erinevad huviringid, kus õpilastel on võimalik oma aega peale tunde sisustada. Saab tegeleda nii korv- ja rahvastepalliga, kunsti- ja käsitööga, lüüa kaasa eesti- või saksakeelses näiteringis, mängida kitarri või laulda laulukooris. 2013. aasta sügisel alustas esmakordselt ka robootika ring.

Tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog, kooliõde) toel on tagatud ka igapäevane tervishoiu, õpiabi- ja psühholoogilise nõustamise teenuse olemasolu. Õppetööd ei viida läbi ainult klassiruumides, vaid palju käiakse ka erinevatel praktilise suunitlusega õppekäikudel.

Meie kooli õpilased on jätkuvalt tublid nii õppimises kui ka oma kooli esindamisel erinevatel konkurssidel, spordivõistlustel ja olümpiaadidel. Põnevaid üritusi ja võistlusi toimub meie õpilaste osavõtul, nii koolis kui väljaspool kooli, pea iga nädal. Osaletakse mitmesugustes erinevates siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides, mille käigus toimuvad üritused nii koolis sees kui ka projektide partnerkoolides üle Euroopa.

Kooli olulisemateks traditsioonideks võib, erinevatele tähtpäevadele pühendatud pidulike aktuste kõrval, lugeda kindlasti igasügist spordipäeva, jõulu- ja kevadkontserti, advendilaata, parimate õpilaste pidulikku vastuvõttu, kõnevõistlusi, igakuist parimatele õpilastele mõeldud „Kuu Tegija“ aunimetuse väljaandmist ja kevadist preemiaekskursiooni parimatele õpilastele. Koostöös Eesti Olümpiaakadeemiaga viidi 2013. aasta kevadel teist korda läbi algklasside õpilastele mõeldud „Kooliolümpia“. Kool on liitunud Tervist Edendavate Koolide võrgustikuga.

Jätkuvalt otsitakse ka uusi võimalusi koolielu huvitavamaks muuta. Nii toimusid 2013. aasta oktoobris koolis esmakordselt põnevad õpi- ja töötubade päevad, kus traditsiooniliste tundide asemel said õpilased omal valikul osaleda 40 erinevas õpitoas. Alates 2012. aastast osaletakse Eesti koolidevahelises VeniVidiVici õpilasvahetuse programmis ning 2013. aasta sügisel toimus esimest korda õpilasvahetus Itaalia partnerkooliga Torinost. 2014. aastast osalevad rahvusvahelises programmis Nordplus esmakordselt ka meie algklasside õpilased.

Meie kooli aja lugu jätkub täiel hool.