Vali keel

Lühidalt peamisest

Koolist väljalangevus, koolikiusamine ja vähene õpihuvi on probleemid, millega puutuvad kokku kõik koolid ja haridussüsteemid üle Euroopa. Käesolev rahvusvaheline projekt, kus lisaks meie koolile on kaastegevad Kreeka, Türgi, Portugali, Hispaania ja Leedu koolid, üritab oma parimal võimalikul kujul neile küsimustele tähelepanu pöörata.

 

Nagu projekti pealkirigi ütleb tahame näidata, et just kunsti, spordi ja tehnoloogiaga seotud õppetegevused võivad olla need, mis paljudele neile, kellel muidu koolis nii hästi ei lähe või vastupidi, kellel läheb väga hästi, kuid on koolis ometi igav, on käivitavaks mootoriks, et nende õpihuvi ka muudes ainetes ja tegevustes üleval hoida.

Igaüks meist on mingil alal hea ja püüame siis rohkem teineteise tugevaid külgi märgata, neid esile tuua ja tunnustada. Läbi selle aitame kaasa nende inimeste positiivse minapildi kujunemisele ja heale edasijõudmisele nii õppetöös kui elus tervikuna.

Projekt on rahastatud Erasmus+ programmist, mis on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.Partnerid

3rd Gymnasio of Elefsina

Mehmet Emin Pulatkonak Ortakokulu

Kauno Versvu vidurine mokykla  

Agrupamento de Escolas de Barcelos

Instituto de Educación Secundaria Mediterráneo de Cartagena


Eesmärgid

Projekti üldine eesmärk vähendada partnerkoolide õpilaste väljalangevust, koolikiusamist ja suurendada õpihuvi, kasutades selleks ennekõike erinevaid kunsti, tehnoloogia ja spordiga seotud tegevusi, mis muudaksid kooli õpilastele enam atraktiivseks, oleks võtmeks õpilaste sotsiaalse, emotsionaalse ja akadeemilise edukuse puhul.

Soov on õpilasi rohkem kaasata kunsti, spordi ja tehnoloogiaga seotud tegevustesse – nende tegevuste osakaalu tõus koolisisestes tegevustes ja üritustes.

Tegeliku mõju saavutamise seisukohalt on peamine eesmärk lisaks osalevates õpilastes positiivse emotsiooni tekitamisele ja motivatsiooni tõstmisele, et inimesed koolimajas märkaksid rohkem igaühe positiivseid pooli ja läbi nende esiletõstmise üritaks oma kaaslasi ka teistes asjades toetada ja aidata.

Väga oluline roll on siin nende õpilaste kaasamisel, kellest võib olla madala õpimotivatsiooniga lastele ning tervele kooli kogukonnale neis küsimustes suurem mõju. Ehk siis aktiivsed ja teotahtelised õpilased, kellest võivad nimetatud valdkonnas saada eestkõnelejad, liidrid ja mentorid oma kaaslastele. Need, kes toetavad ja tunnustavad.


Tegevused

Projekti raames on igal koolil kohustus läbi viia rida põnevaid tegevusi, mida kroonivad erinevates riikides toimuvad projektinädalad. Kahe aasta jooksul saab teoks 12 erinevat projekti temaatikaga seotud tegevust.

Iga partnerkool vastutab kahe erineva teema eest. Vastutav partner koostab juhendi ja metoodika, kuidas ühte või teist tegevust on soovituslik ellu viia ning teised talitavad sellele vastavalt. Nii on Raatuse kooli kanda varjude teatri ja klassikalise maali uuestisünniga seotud teemad. Neile teemadele keskendub ka 2017. aasta mais Tartus toimuv projektinädal.

Muude planeeritud tegevuste hulgast leiame draama, muusika, aianduse, infotehnoloogia, foto- ja videokunstiga seotud teemasid.

Raatuse kooli õpilased saavad võimaluse osaleda ka kahel välismobiilsusel Portugalis ja Hispaanias, kus keskendutakse vastavalt spordile ja robootikale.

Projektil on pidevalt täienev veebileht ja blogi. Samuti Twitteri konto ning loodud projekt eTwinningu keskkonnas.Raatuse kooli õpilased projekti logokavandeid joonistamas.


Tulemused

- motiveeritud õppijad, koolikiusamise ja väljalangevuse ennetamine, teadvustamine
- rohkem innovaatilisi õppemeetodeid ja lähenemist kasutavad õpetajad
- teineteist enam märkavad koolipere liikmed
- individuaalsete annete ja erisuste sagedasem ja efektiivsem märkamine ja rakendamine
- õpilaste paranenud oskused suhtlemises, tehnoloogias ja IKTs
- koolide senise kogemuse ja oskusteabe jagamine
- õpilaste vastutusvõime, teadmised ja oskused ürituskorraldusest, suurem teadlikkus inimeseks olemisest, sotsiaalsetest suhetest
- rahvusvaheline koostöö õpetajate ja koolide vahel
- projektijuhtimise ja koostööoskuste areng projektis osalenud koolipere liikmetel
- projektis osalenud õpilaste perede suurem kaasatus kooliellu
- kooli maine tõus