Vali keel

 

Lühidalt peamisest

Projektis osalevad 2 kooli – Tartu Raatuse Kool ja Hvaleyrarskóli Hafnarfjörðurist, Islandilt. Google Mapsi järgi asuvad need koolid teineteisest 4500 km kaugusel. Projekti üheks eesmärgiks on leida vastus küsimusele, kas sedavõrd suur kauguse vahe on võrreldav ka meie riikide ja rahvaste kultuuridevahelise erinevusega. Projekti sihtrühmaks on 27 14-16 aastast noort inimest kummastki koolist. Toimub kaks mobiilsust. Üks Eestis, teine Islandil. Fookus on ennekõike kultuuritraditsioonidel, mida kannavad põlvest põlve mõlema partnerriigi perekonnad. Lisaks sellele õpitakse rohkem tundma oma ja projektipartneri kodulinnu, sealset kultuuritausta, arhitektuuri jms.

Projekt finantseeritakse Nordplus Junior programmist, mis kuulub Põhjamaade Ministrite Nõukogu kõige tähtsamate elukestva õppe programmide hulka.

Eesmärgid

Projekti peamiseks eesmärgiks on anda osalevatele Eesti ja Islandi lastele võimalus teineteisega kohtumiseks, suhtlemiseks, koos töötamiseks ning avastamiseks, kas nelja ja poole tuhande kilomeetrine vahemaa kahe linna vahel on sama suur ka meie kultuuris ja traiditsioonides.

Projekti kahe mobiilsuse ja nende vahelise aja jooksul on planeeritud erinevaid fookuseid, kuid üheks peamiseks on kindlasti perekond. On just perekond see kooslus, mis iseloomustab ühte kultuuri kõige paremini. Võrdleme, kuidas on perekond ajas muutunud, kuhu ta on täna teel, milline on perekonna roll ühiskonnas ja kultuuris, millised on inimestevahelised suhted perekonnas, kuidas perekonnad elavad, millised on perekondlikud traditsioonid, väärtused, sotsiaalsed normid, majanduslik heaolu, kelle sõna perekonnas kõige enam maksab, mitu põlvkonda perekonnas koos elavad, millised on suhted vanema ja noorema generatsiooni vahel, kui demokraatlikud on peresuhted jne.

Institutsionaalsel tasandil on mõistagi peamiseks eesmärgiks heade suhete loomine Islandi kooliga, mis ideaalis vormub pikemaajaliseks koostööks. Õpilaste tasandil on kahtlemata suurim eesmärk avardada nende silmaringi, et nad mõistaksid kui oluline on koostöö erinevate riikide ja rahvaste vahel tänases avatud maailmas, andes samas kõikidele võimaluse säilitada nende enda kultuur ja väärtused.

Mida rohkemad õpilased saavad võimaluse selles projektis osalemiseks, seda tugevamad on sidemed koolide ja riikide vahel, seda enam mõistavad nad teineteise eesmärke, huve, hoiakuid jne. Just see on igasuguse koostöö, sh rahvusvahelise, aluseks.

Seega võimaldab projekt pöörata tähelepanu õpilaste tolerantsuse ja austuse kasvule teineteise kultuuri suhtes, nagu ka arendada arusaama omaenda identiteedist ja selle olulisusest.

Eesmärgiks on ka järgnevate oskuste arendamine:

- vaatlus ja analüüs
- infootsing ja - töötlus
- kriitiline mõtlemine

Käesolev projekt seab muuhulgas eesmärgiks:

- suhtlemis- ja koostööoskuste arendamise, vastutustunde
- huvi tõusu oma maa kultuuri, traditsioonide ja ajaloo vastu
- positiivsete emotsioonide saamise
- huvi tõusu mõlema osaleva maa vastu
- meeskonnatöö oskuste tõusu
- sisukate ja huvitavate tegevuste läbiviimise


Tegevused

Juuni-september 2015

Ettevalmistused esimeseks mobiilsuseks. Detailse tegevusplaani väljatöötamine. Õpilased loovad oma kaaslastega esimesed omavahelised kontaktid, luuakse ühine Facebooki grupp. Õpilased viivad läbi intevjuud oma vanemate ja vanavanematega. Iga õpilane valmistab ette video või esitluse oma perekonna loost.

Oktoober-november 2015 (toimus tegelikult märtsis 2016)

Esimene mobiilsus Islandile. Esitlused, töö- ja õpitoad, muuseumikülastused, osalemine tundides, kultuuriprogramm jne.


Oktoober 2015-märts 2016

Õpilased uurivad iseseisvalt edasi neid teemasid ja objekte, mis neile projektis enim huvi pakuvad. Samuti jätkatakse omavahelist suhtlust Skype, e-posti ja Facebooki kaudu. Läbi selle arendatakse oma inglise keele oskust, suhtlemisoskust ja -julgust, saavutatakse usalduslik side oma uute sõpradega.

Aprill 2016

Teine mobiilsus Eestisse.  Esitlused, töö- ja õpitoad, muuseumikülastused, osalemine tundides, kultuuriprogramm jne.

Peale igat mobiilsust toimub ka projekti tulemuste hindamine.

Mai-juuni 2016

Projekti lõpparuande jaoks materjali kogumine, selle kirjutamine. Mõlemal partneril on oma rollijaotus ja vastutus.

Osalevatele õpetajatele on plaanis praktilised töötöad, sh töövarjuks olemine ja töövahetus. Teemad on järgnevad:

1. Õppimist toetav hindamine
2: Üldpädevused
3. Andekad õpilased
4. Aktiivõppe meetodid


Tulemused

Mõned valitud lühiajalised tulemused:

- õpilastel on arenenud inglise keeleoskus ja suurenenud huvi teiste keelte vastu, suhtlemisoskus teisest kultuurist pärit inimestega, sotsiokultuurilised oskused
- suurenenud enesekindlus ja avatus
- arenenud loovus, teadlikkus, esinemisoskus
- suuremad teadmised kahe riigi perekondlikest traditsioonidest
- kahe kultuuri parem tundmine väga erinevates aspektides, nt toit, laulud, tantsud, muusika, sport, kunst, loodus jne.
- parem kohanemisvõime, tolerantsus, motivatsioon ja initsiatiivikus
- suurem paindlikkus teisest kultuurist pärit inimeste mõistmiseks
- osalenud õpetajad jagavad oma praktilist kogemust teiste õpetajatega, mis omakorda julgustab neid olema rohkem loovad, innovatiivsed, pidevalt parandades oma õpetamise kvaliteeti

Mõned valitud pikaajalised tulemused:

- õpilased leiavad endale uusi sõpru, nende enesekindlus tõuseb ning nad on avatumad suhetes teisest kultuurist pärit inimestega
- inglise keele oskuse tõus
- kognitiivse õppimise läbi mõistetakse paremini oma rahvusliku pärandi olulisust
- õppetöö kvaliteedi tõus
- loomulik keskkond muutub õpilastele õppimise keskkonnaks
- kultuuridevahelise teadlikkuse ja avatuse tõus
- koolidevaheline koostöö areneb uuteks projektideks

Seotud uudised ja galeriid:

4500 kilomeetrit liitsid ja ühendasid

4500 km Islandil 1

4500 km Islandil 2

4500 km Eestis 1

4500 km Eestis 2

Tartu Raatuse Kool   |  Aadress: Raatuse 88a, 51009 Tartu   |   tel: 7 461 721   |   e-post: kantselei@raatuse.tartu.ee  |   Registrikood: 75006820