Vali keel

Koolis läbiviidava õppetöö alusdokumendiks on kooli õppekava üldosa. Selles on kirjeldatud kõik õppetööga seotud alusväärtused, eesmärgid, õppetöö korraldus, tunnijaotusplaan, õppeainete lõiming ja läbivad teemad. Õppekava sisaldab ka 8. klassis teostatavate loovtööde üldised põhimõtted. Samuti leiavad õppekavas käsitlemist õppimise käsitlus ja õpikeskond, erinevates õpiastmetes taotletavad pädevused ja rõhuasetused, erinevate projektide kavandamise põhimõtted.

Eraldi suur peatükk puudutab hindamise korraldust koolis. Õppekava üldosas on ka peatükid, mis puudutavad õpilaste ja lastevanemate teavitamist, juhendamist ja nõustamist ning hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldust. Lisaks karjäärinõustamist, klassijuhatajatööd ja õpetaja töökava puudutavad üldsätted.

Tartu Raatuse Kooli õppekava üldosa täisteksti ja ainekavasid saab lugeda siit.

Tartu Raatuse Kool   |  Aadress: Raatuse 88a, 51009 Tartu   |   tel: 7 461 721   |   e-post: kantselei@raatuse.tartu.ee  |   Registrikood: 75006820