Evelin Albert
Kristo Heinmann
Rajur Hint
Jens Johanson
Andreas Juhanson
Kairit Kaasik
Katri Kaiv
Raido Kalind
Mari-Liis Kari
Marko Kari
Martti Kartau
Kaisa Keert
Tanel Kirs
Kristo Kotkas
Veronika Kupri
Kristjan Kõrgmaa
Liina Lapsanit
Kaija Lassik
Raili Lepik
Liis Loorits
Kristi Lõhmus
Robert Matjus
Auli Mäesalu
Argo Mändla
Margit Oja
Martin Olesk
Vahur Palk
Nikolai Panov
Samo Pari
Moonika Pert
Teet Piho
Kati Posti
Armilde Purgel
Aire Põder
Raine Raud
Jürgen Raudkepp
Risto Rebane
Pille Saan
Egle Saarepere
Pille Salu
Mari Salujärv
Kadi Sepping
Priidik Sihver
Hardi Siilats
Mihkel Sirel
Sten Suitsev
Reimo Zoober
Heidi Tarkpea - lõpetas hõbemedaliga
Airi Treiman
Siret Täht
Grete Utso
Argo Vahane
Keido Valk
Kai Valt
Valter Vlassov
Indrek Võpsu
Hannes Värä

Klassijuhatajad Katrin Jonas ja Natalia Kuvšinova