Arvo Aso
Ats Audova
Rein Ilves
Naima Jakobson
Heli Juhkam
Aime Jürjens
Urve Jüriado
Rein Kaaver
Arvo Kartau
Valve Keerd

Mare Kersna
Ellen Kiisküla
Aino Kilk
Aavo Kits
Jüri Kongo
Enn Kose
Matti Kostabi
Ilme Kriisa
Valve Kurt
Ilme Käärik
Tiiu Laanemann
Eevi Laurits
Tiiu Liblik
Anu Liivaru
Urve Lõhmus
Mia Lätt
Ülle Madi
Vello Metsoja
Avar Mundi
Ulve Mägi
Peedu Olumets
Aili Otterklau
Paavo Pakalneet
Mart Pedaja
Riina Perv
Reet Pohlak
Toivo Puhm
Uno Rink
Tiina Ruubel
Illar Rätsep
Rein Sirg
Henno Soome
Heino Taniloo
Elmar Teral
Ülo Tippo
Elle-Mall Vahi
Aksel Vaide
Leili Vares
Aili Venesaar
Truuta Villems
Peeter Ühtegi