Sündmuste kalender

Eelmine kuu Eelmine päev Järgmine päev Järgmine kuu
Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
6.b õppekäigul Tartu loodusmajas "Muld elukeskkonnana"
Teisipäev, 13 Oktoober 2020

Eesmärk:
programmi läbinud õpilane oskab kasutada stereomikroskoopi nii elusa kui elusate objektide vaatamiseks; rühmitada ja määrata välistunnuste alusel abimaterjali toel selgrootuid; kirjeldada juhendi abil elusorganisme; tunneb vähemalt viit mulla selgrootut; mulla huumushorisonti välimuse järgi; teab mulla koostist ja tüüpe; et enamus mullaelustikust on väga väike ja väga arvukas; et pinnase temperatuur on sageli erinev õhu-temperatuurist ja selle põhjust; millest koosneb ja kuidas tekib turvas. Mõistab mulla elusa ja eluta osa vastastikuseid suhteid, mullaorganismide olulisust mulla huumusekihi tekkel ja mullaviljakuse loomisel; mulla olulisust ökosüsteemi toimimises ja aineringes; kirjeldada mulla profiilis nähtavaid horisonte.

Õpitulemused
Õpilane:
1) kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi;
2) selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses;
3) tunneb mullakaeves ära huumushorisondi;
4) kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes.

Reisi marsruut ja kava:
Õpilased tulevad iseseisvalt Tartu loodumaja juurde (Lille 10) kella 9:25-ks. Õppeprogramm algab 9:30. Õppeprogramm kestab 3x45 minutit. Õpilased liiguvad pärast programmi lõppu koolimajja ja lähevad sööma ning pärast seda suunduvad tunnikavajärgsesse tundi, mis algab 13:05.

Õpilasi saadab õpetaja Aigrid Kõõra.

Programmi läbiviimine on toetatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektist "Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng".

Lisainfo: Aigrid Kõõra