Indro Allik
Kaido Allik
Helvi Almann
Tõnu Alupere
Alfred Ausen
Arne Bergmann
Elmet Ein
Elgi Ernits
Mart Herman
Anne Jans
Jüri-Matti Juhkam
Helve Kaasik
Elvi Kade
Albert Kaldjärv
Mare Kalla
Milvi Kaseväli
Tiiu Korb
Reet Kullak
Gunnar Kuura
Tiit Kõiv
Linda Käärik
Andres Lepp
Mall Lester
Eevi Liias
Malle Liias
Ilme Lilliallik - lõpetas hõbemedaliga
Vaike Lodde
Eve Lond
Olav Madsen
Ilmar Metsanurk
Laine Michelson
Siiri Mäe
Mare Mäela
Urve Mäemaa
Elle Naber
Agnes Nopasson
Mall Noppel
Üllar Nõmmisto
Rein Ohvril
Leili Oolo
Roomet Orav
Hein Paabut
Eevi Paap
Aime Padar
Helvi Parv
Virve Peedo
Valter Peitel
Eduard Petmanson
Tiiu Pitkard
Toivo Plek
Salme Purk
Kaja Põder
Malle Põder
Ele Päll - lõpetas hõbemedaliga
Marie Pärn
Talvi Pärtelpoeg
Kaie Randpuu
Ivi-Mai Ranne
Leili Ratassepp
Helme Rebane
Häli Rebane
Rein Rettel
Tiina Rink
Arne Roio
Rein Roots
Külliki Rüütli
Marju Salve
Tiiu Savo
Helgi Sepp
Vahur Simson
Leenart Strastin
Ilme Tari
Tõnis Tattar
Helle Teder
Ilme Treier
Lehti Õunapuu - lõpetas kuldmedaliga