Sündmuste kalender

Eelmine kuu Eelmine päev Järgmine päev Järgmine kuu
Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
9.a klassi õppekäik "Inimese füsioloogia"
Teisipäev, 06 Oktoober 2020

Eesmärk: Uurimusliku õppe kaudu inimese füsioloogia õppimine ja analüüsimimisoskuse arendamine. Õpetada väärtustama looduslikku mitmekesisust, looduses liikumist, vastutustundlikku, säästvat eluviisi ja säästva arengu hoiakuid (rekreatsioon).

Seotus õppekavaga: Bioloogia III kooliastmes: inimene uurib loodust; vereringe; bioloogia (treeningu mõju vereringeelundkonnale), kehaline kasvatus (kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsus inimese tervisele, kehalise aktiivsuse roll tervislikus eluviisis, treeningu koormus), loodusõpetus (jõud liikumise põhjusena, oma keha jõu tunnetamine), loodusteaduslik uurimismeetod, füüsika (rõhumisjõud looduses ja tehnikas).

Õpioskused:
Õpilane
1. analüüsib treeningu mõju tugi- ja liikumiselundkonnale;
2. peab oluliseks enda tervislikku treenimist;
3. selgitab treeningu mõju vereringeelundkonnale;
4. teab antropogeense tegevuse mõju atmosfäärile, suhtub loodusesse säästvalt;
5. oskab käituda loodusalal keskkonnateadlikult ja –hoidlikult.

Õpipädevused: digipädevus, enesemääratluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalne pädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus

Reisi marsruut ja kava:

Õpilased tulevad kooli tunnikavajärgsesse tundi. Pärast 1. tundi liigume üheskoos bussi. Start kooli juurest (Jaama tn) kell 9:30. Õppeprogramm Vapramäe loodusmajas kestab 3 tundi. Pärast seda liigume tagasi kooli juurde. Jõuame orienteeruvalt 13:30. Õpilased suunduvad sööma ja seejärel tunnikavajärgsesse tundi, mis algab 14:10.

Programmi läbiviimine on toetatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektist "Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng".

Lisainfo: Aigrid Kõõra