Covid-19 viiruse levikuga seotud olukorras olulised dokumendid:

Tartu Raatuse Kooli ohutusplaan COVID-19 haigestumise puhul (hädaolukorra lahendamise plaani Lisa 1)

Juhendatud e-õppe kord

Veebitunni hea tava Tartu Raatuse Kooli õpilastele

Juhised Tartu linna koolidele videotundide korraldamiseks (Tartu Linnavalitsuse otsus, 20.10.2020 istungi protokoll nr 88 p45)

Tartu Raatuse Kooli kodukord

Muud olulised koolitööd reguleerivad dokumendid:

Tartu Raatuse Kooli põhimäärus

Tartu Raatuse Kooli arengukava

Tartu Raatuse Kooli õppekava üldosa

Tartu Raatuse Kooli õppekava Lisa 1 - ainevaldkonnad 2022-2023

Tartu Raatuse Kooli õppekava Lisa 2 - I kooliastme ainekavad 2022-2023

Tartu Raatuse Kooli õppekava Lisa 3 - II kooliastme ainekavad 2022-2023

Tartu Raatuse Kooli õppekava Lisa 4 - III kooliastme ainekavad 2022-2023

Tartu Raatuse Kooli õppekava Lisa 5 - läbivate teemade kirjeldused 2022-2023

Tartu Raatuse Kooli õppekava Lisa 6 - tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti 2022-2023

Pikapäevarühma töökorralduse alused

Õpilase nõustamise, õpiabi- ja tugisüsteemide rakendamise kord

Loovtöö juhend

Loovtöö vormistamise juhend

Loovtöö hinnangumudel

Raamatukogu kasutamise eeskiri

Kuu Tegija statuut

Raatuse kooli tekli statuut

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilaspileti duplikaadi väljastamise avaldus

Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Hoolekogu koosolekute protokollid

Töökorralduse reeglid

Hädaolukorra lahendamise plaan

Õpetajate kollektiivleping

Dokumendiregister