Tartu linnas elavale lapsele kehtib elukohajärgse põhikooli määramise kord (vt määrust siit). Kasutusel on e-keskkond ARNO, mille abil määratakse lapsele elukohajärgne põhikool.

Kõik klassid töötavad riikliku õppekava alusel. 1. klassi õpilaste igasse koolipäeva on lõimitud üldõpetuse- ja liikumistunnid, pikapäevarühm ning erinevad huviringid. 

Meie koolis algab võõrkeele õppimine 1. klassis ja lapsevanem saab valida saksa või inglise keele vahel. Kõik klassid töötavad riikliku õppekava alusel.

REGISTREERIMINE 1. klassi algab 15. märtsil e-keskkonnas ARNO.

NB! Õpilase koolivalmiduskaart ja väljavõte tervisekaardist palun esitada hiljemalt 18. juuniks 2021 kooli kantseleisse.

1 valge taustaga õpilase digitaalne fotofail (vähemalt 600x800 pikslit) õpilaspileti jaoks palun üles laadida ARNOs või saata hiljemalt 23. augustiks 2021 kooli kantseleisse (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.). Faili nimeks palun kirjutage: 1kl_isikukood_lapse_eesnimi_lapse_perenimi.jpg


Kui lapsevanem soovib esimesse klassi panna last, kes ei ole 1. oktoobriks 2021 saanud 7-aastaseks, tuleb sellest enne 10. märtsi 2021 teavitada haridusosakonda e-posti teel (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) või teha e-keskkonnas ARNO teatiste all vastav avaldus.


Vaata lisaks:

Tartu kodulehel olev jooksvalt täienev vastuvõttu puudutav informatsioon

Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord

Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Kõikides vastuvõttu ja õpilase kodukooli vahetust puudutavates küsimustes palun pöörduda kantselei juhataja (Svetlana Teras7461 721, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) või õppekorraldusjuhi (Kristi Eelmäe, 7461 722, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) poole.

------------------------

Väljavõte Tartu Linnavalitsuse määrusest "Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord"

 

3. peatükk
Elukohajärgse põhikooli määramine ühest põhikoolist teise üleminekul


§ 12. Elukohajärgse põhikooli määramine ühest põhikoolist teise üleminekul

(1) Vanem võib lapse ühest põhikoolist teise üleminekul taotleda haridusosakonnalt lapsele uue elukohajärgse põhikooli määramist.

(2) Lapsele määratakse elukohajärgne põhikool käesoleva määruse § 3 lõike 2 kohaselt, vajadusel algatatakse põhikoolis täiendava õppekoha loomine, et määrata lapsele elukohajärgseks põhikooliks elukohale lähemal asuv kool.

(3) Kui vanem valib lapse põhikooliks vaba õppekohta omava põhikooli ja kool võtab lapse vastu, on lapse elukohajärgseks põhikooliks lapse vastuvõtnud põhikool.

------------------------

Väljavõte Tartu Linnavolikogu määrusest "Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord"

 

2. peatükk
Vastuvõtt põhikooli


§ 7. Põhikooli vastuvõtmise taotlemine

(1) Lapse põhikooli esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem koolile taotluse üldjuhul alates 15. märtsist kuni 30. aprillini. Koolil ei ole õigus keelduda hiljem saabunud taotluse menetlemisest. Vanem lisab taotlusele:
1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) enda isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud digitaalallkirjaga;
3) koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud sisseastuja puhul täiendavalt koolivalmiduskaardi hiljemalt 31. augustiks.

(2) Ühest põhikoolist teise üleminekul esitab vanem (täisealise õpilase puhul õpilane ise) uuele põhikoolile taotluse, millele lisab:
1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud õpilase digitaalallkirjaga;
2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, välja aravtud juhul, kui taotlus on kinnitatud digitaalallkirjaga;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;
4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
5) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
6) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

(3) Õpilane, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3-6 nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

§ 8. Õpilase vastuvõtmine põhikooli

(1) Põhikool on kohustatud vastu võtma kõik lapsed, kelle jaoks kool on linnavalitsuse kehtestatud tingimustel määratud elukohajärgseks põhikooliks. Õpilasele tagatakse õppekoht taotluses märgitud ajast. Kool teavitab vanemat õppekoha tagamisest viie tööpäeva jooksul.

(2) Vaba õppekoha avatavas või tegutsevas klassis täidab ülelinnalise vastuvõtuga põhikooli direktor kooli vastuvõtu tingimuste alusel ja muu põhikool taotluste saabumise ajalises järjekorras, arvestades, et kooli direktor ei võta õpilast põhikooli vastu, kui:
1) koolis ei ole sobivas klassis vaba õppekohta;
2) sobivat vaba õppekohta on vaja klassikursust kordama jäävale õpilasele;
3) sobivat vaba õppekohta on vaja õpilasele, kellele taotluse saanud põhikool on elukohajärgne põhikool, et vältida õppeaasta kestel klasside arvu suurenemist;
4) klassitäitumuse ülemist piirnormi on suurendatud, kuid kool soovib taastada seadusejärgset klassitäitumuse ülemist piirnormi;
5) samale vabale õppekohale on esitatud taotlus ajaliselt varem (kui üheaegselt esitab taotluse mitu vanemat, siis eelistatakse vanema taotlust, kelle peres olev laps õpib juba samas põhikoolis).

(3) Põhikool teavitab vanemat lapse vabale õppekohale vastuvõtmisest või õppekoha tagamisest viie tööpäeva jooksul.

(4) Lapse vastuvõtmise põhikooli klassi otsustab kooli direktor käskkirjaga.

(5) Õpilase põhikooli vastuvõtmisest teavitatakse tema senist põhikooli.