Raatuse kool on KIusamisest VAba kool

Teavitus- ja ennetustegevused

- Klassijuhatajad on saanud vastava koolituse 2016. a kevadel
- 1.-6.kl. klassijuhatajad viivad läbi kiusamist ennetavaid tunde KiVa õpikute ja lisamaterjalide abil
- Õpetajad on vahetundides korrapidajad
- Sügisel 2016 tutvustatakse kooli töötajatele KiVa strateegiat, selgitatakse juhtumite lahendamise mudelit
- Sügisel 2016 saavad 1.-6. klassi laste vanemad KiVa miniõpiku
- Lastevanematele jagatakse teavet KiVa kohta lastevanemate koosolekutel ja kooli koduleheküljel

KiVa strateegia põhimõtted:

- Kiusamisvastane teavitus- ja ennetustöö, juhtumite lahendamine
- Kõigi osapoolte kaasamine: õpilased, kooli töötajad, lapsevanemad, koolivälised instantsid
- Osalemine iga-aastasel KiVa küsitlusel ja tagasisidestamine

KiVa tegevust koolis koordineerib ja kiusamise juhtumeid lahendab koostöös klassijuhatajate ja tugispetsialistidega KiVa-meeskond, kuhu kuuluvad:

õpetaja Pille Kütt
õpetaja ...
õpetaja Kristiina Pavlenko
sotsiaalpedagoog Merle Saar
õppekorraldusjuht Kristi Eelmäe
õpetaja Tiina Tirgo

Vaata ka KiVa kodulehte ja KiVa Facebooki lehte