Tegemist on Belgias asuva haridusinnovatsiooni keskuse Logopsycom poolt koordineeritava noorukite lugemis- ja keeleõppeprojektiga, milles keskendutakse lugemise, keeleõppe ning Euroopa kirjanduspärandi sidumisele.

Meie kooli meeskonna töö on materjalide sisuloome vajadustest lähtuvate spetsifikatsioonide ja vormingu väljatöötamine, kahe e-raamatu loomine kolmel erineval keeleoskuse tasemel ja viie tõlkimine eesti keelde, eksperthinnangu andmine ja materjalide testimine tundides, tagasiside analüüs, pedagoogiliste toimikute ehk õpijuhiste ja tunnimaterjalide loomine. Samuti oleme vastutavaks projekti protsessihindamise eest. Projekti lõpuks valmivad seitsmeteistkümnest Euroopa kultuuripärandisse kuuluvast kirjandusteosest koosneva teose keeleõppijale kohandatud lühivormidest online-raamatukogu, tunnikavad, õpijuhised, töölehed ja rakendusvihik.

Euroopa Liidus, mis põhineb motol In varietate concordia ehk ühinenud mitmekesisuses, on keeled kõige rohkem meie kultuuri otsene väljendus. Tõepoolest, mitmekeelsuse toetamisel on eriti oluline tähtsus kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse edendamisel. Euroopa Liidu jaoks on see ennekõike konkurentsivõime tagaja ning laiemate valikuvõimaluste pakkuja tema kodanike jaoks.

Elukestva õppe võtmepädevuste Euroopa raamistikus (2018) on välja toodud kaheksa võtmeoskust, mis on kõikides meie ühiskondades isikliku eneseteostuse edendamiseks olulised. Nende hulgas on ka sellised oskused, nagu suhtlemine ja mitmekeelsus. Need oskused põhinevad võimel mõista, väljendada ja tõlgendada mõisteid, mõtteid, tundeid, fakte ja arvamusi. Seda nii suulises kui kirjalikus vormis, sobivas sotsiaalses ja kultuurilises kontekstis. ELi keelepoliitika üks eesmärke on, et iga eurooplane peaks lisaks emakeelele valdama veel kahte keelt. 

Kuigi meie koolis on keeleõpe olnud alati erilisel kohal, siis annab osalemine sellele teemale keskendunud rahvusvahelises projektis kindlasti lisamotivatsiooni nii õpetajatele kui õpilastele.

Keeleoskus jaguneb neljaks põhioskuseks: lugemine, kirjutamine, kuulamine ja rääkimine. Kuigi kõik nad on väga olulised, siis lugemisoskust (kirjaoskus, funktsionaalne lugemisoskus) peetakse keeleõppe vundamendiks. Tõepoolest, lugedes saavad õppijad luua tugevama sideme grammatikareeglitega, arendada keerukamat sõnavara, kasutada visuaalseid vihjeid mõistmaks keele struktuuri ja palju muud. Lugemine võib pakkuda erinevat mõistmise sügavust, mis omakorda võib aidata õppijal uurida konkreetse pärandi erinevad kultuurilisi aspekte.

2018. aastal sõlmiti partnerlus kuue keeleõppele, kaasamisele, kirjastamisele ja kultuurile spetsialiseerunud organisatsiooni vahel, kes töötasid ühisprojektis nimega Bibliodos. 

Projekti eesmärk oli animeeritud e-raamatute kujul täiskasvanud õppijatele lugemisvõimaluste pakkumine. Projekt arendas välja paarkümmend klassikalist kirjandusteost Jane Austenist kuni Cervanteseni. Kõik erinevatel lugemistasemetel ning hulgaliselt tööriistu ja ressursse, mida toetada täiskasvanutele mõeldud lugemise juures.

Projekt oli väga edukas ja sai valdavalt positiivset tagasisidet.  Pärast vestlusi keelekeskuste, koolide ja õpetajatega jõuti järeldusele, et animeeritud ja kohandatud e-raamatud võiksid olla kasulikud ka noortele lugejatele vanuses 10-15.

Bibliodoses välja töötatud tööriistade esitlemisel näitasid paljud koolid ja õpetajad selle vastu üles suurt huvi. Seetõttu töötati kolm aastat pärast Bibliodose käivitamist välja töötada projekt BiblioLingua.


Eesmärgid

- Inglise keele õpetamise ja õppimise tervikliku lähenemisviisi edendamine

- Kaasamine ja mitmekesisus kõigis hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkondades

- Võtmepädevuste arendamine

- Iseseisev ja ajas jätkusuutlik õppija, kellel on arenenud õppekavas kirjeldatud üldpädevused ja baasoskused ning inglise keele oskus


Tegevused

Osalemine iga projektis loodava intellektuaalse väljundi lähteülesande, nõuete, spetsifikatsioonide ja vormi väljatöötamises.

Sobivate materjalide, viidete ja ressursside otsimine ja uurimine.

Materjalide testimine ning eksperthinnangu andmine.

Tagasiside analüüs.

Materjalide sisu tõlkimine.

Osalemine regulaarsetel veebikoosolekutel ja kolmel rahvusvahelisel projektikohtumisel.

Levitustegevused.

Tulemused

Projekti lõpuks on plaanitud välja töötada järgmised materjalid:

Interneti-raamatukogu, kus on rida illustreeritud e-raamatuid, mis esindavad nii kaasaegset kui klassikalist vastavale eagrupile sobivat ingliskeelset kirjandust. 

Nad saavad olema välja töötatud kõikidele keeleõppijatele (sh erivajadustega lastele) kohandatud konkreetsetel tasemetel.

Veebiraamatukogu arendatakse platvormil, mis koondab kõik projekti jooksul loodu ning võimaldab samas õppijatel juurdepääsu uuele ja uuenduslikule lugemisliidesele, mis pakub erinevaid lugemisvalikuid, režiime, fonte ja suurusi. Seda kõike vastavalt oma vajadustele ja pedagoogilistele eesmärkidele.

Õpijuhised

Iga kirjandusteostega koos valmib pedagoogiline juhis, kus antakse ülevaade raamatust, selle kirjutamise ajastust, ajaloolisest ja kultuurilisest tähendusest jne.

Tunnikavad

Õpijuhiste toetamiseks luuakse 30 erinevat tunnikava, mis pakuvad veelgi enam aktiivseid ja interaktiivseid õppimisvõimalusi. Tunnid struktureeritakse nii, et seal saaks pakkuda tegevusi, mis sobivad ka düsleksiaga või vähese lugemisoskusega õpilastele.

Töölehed

Õpipaketti kuuluvad ka töölehed, kust leiab erineva tasemega küsimusi, mis aitavad hinnata õppimist ja pädevusi. Need töölehed sisaldavad ka nn täiendava mõtlemise jaotiseid, mis aitavad kunstiteost veelgi enam lahtimõtestada.

Rakendusvihik

Selle brošüüri mõte on selgitada paremini projekti lähenemisviisi ja kindlustada selle tulemuste mõistmist, rakendamist ja tagasisidestamist nii projektis osalevate partnerite hulgas kui väljaspool. See juhend sisaldab ka peatükki „Kuidas teha”, mis aitab õpetajatel endil oma e-raamatuid koostada.

Partnerid

SCS LogoPsyCom (Belgia)
Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS (Itaalia)
Babel Idioma y Cultura S.L. (Hispaania)
Les Apprimeurs (Prantsusmaa)
Zakladna skola, Skultetyho 1, Nitra (Slovakkia)

BiblioLinguat rahastab Erasmus+.programm.Lingid ja seotud uudised:

Projekti blogi

Projekti koduleht

Pariisis pandi kasvama järjekordne Erasmus+ projekt

BibliLingua võttis kokku oma esimese tegutsemisaasta