Sündmuste kalender

Eelmine kuu Eelmine päev Järgmine päev Järgmine kuu
Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
8.b klassi õppekäik ERMi
Kolmapäev, 19 Veebruar 2020

Teemanädala „Maad ja rahvad“ raames tutvume soome-ugri püsinäitusega "Uurali kaja"ning saame teada komi rahvustoitudest, traditsioonidest.

Läbiv teema on kultuuriline identiteet - taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.

9:00 – õpilased tulevad iseseisvalt ERMi

9:00-11:00 töötoad ERMis. Pärast töötubade lõppemist tullakse kooli kella 12:00ks. Jätkub teemanädal koolis.

Õppekäik on õpilastele tasuta.

Õpilasi saadab õpetaja Kadri Kosk.

Lisainfo: Kadri Kosk