Arvo Aso
Ants Audova
Henn Ilves
Naima Jakobson
Heli Juhkam
Aime Jürgens
Urve Jüriado
Rein Kaaver
Arvo Kartau
Mare Kersna
Ellen Kiisküla
Aino Kilk
Aavo Kits
Jüri Kongo
Enn Kose
Matti Kostabi
Ilme Kriisa
Valve Kurt
Ilma Käärik
Tiiu Laanemann
Eevi Laurits
Tiiu Liblik
Anu Liivaru
Urve Lõhmus
Mia Lätt
Ülle Madi
Vello Metsopa
Avar Mundi
Ulve Mägi
Peedu Olumets
Aili Otterklau
Paavo Pakalmet
Mart Pedaja
Riina Perv
Reet Pohlak
Toivo Puhm
Uno Rink
Tiina Ruubel
Illar Rätsep
Rein Sirg
Henn Soome
Heino Taniloo
Elmar Teral
Ülo Tippo
Elle-Mall Vahi
Aksel Vaide
Leili Vares
Aili Venesaar
Truuta Villems
Peeter Ühtegi