24.‒29. novembril tähistas Tartu Raatuse Kool oma 95 aasta juubelit. Nädala jooksul toimus koolimajas erinevaid üritusi, näituseid. Kooli külastasid vilistlased ja endised töötajad. Mitu tundi viis läbi kooli kauaaegne direktor Aivar Paidla. Pidulik punkt juubelinädalale pandi  29. novembril Dorpati konverentsikeskuses toimuval koosviibimisel kooli vilistlastele ning endistele ja praegustele töötajatele.

Põnevatest näitustest tasub ennekõike mainida käsitöö- ja tehnoloogiaklassis üleval olnud õpilastööde näitust. Seal said huvilised vaadata, mida põnevat õpilased on oma tublide õpetajate käe all meisterdanud. Näituse panid kokku õpetajad Tiiu Laid ja Karmen Luht.

Erinevatel korrustel sai vaadata ka õpilaste joonistusi. Nii olid näiteks 2.a klassi lapsed joonistanud toredaid pilte teemal „Kool on direktori nägu”, kus kujutati kooli direktor Toomas Kinku.

Teise korruse fuajees jääb veel mõneks ajaks avatuks Kadri Kose fotonäitus õpetajatest. Kadri oli ka üks nendest, kes osales väga aktiivselt mitmete teiste näituste ja stendide koostamisel ja ülespanekul. Juubelihõngulisi stende ja näitusi aitasid kokku panna ka keelte, reaalainete ja algklasside õppetoolide õpetajad. Kooli ajalugu puudutav retrospektiivne ülevaade pandi kokku õpetaja Anne Keili juhtimisel. Kaasa lõid Kadri Kosk ja Raimond Lepiste. Endistest õpetajatest oli rõõmuga appi tulnud Mariana Jürimäe.

Juubelinädala kolmapäeval oli keskseks sündmuseks kahtlemata kooli aulas toimuv sünnipäevakontsert „Minu kool 95”, kus astusid üles nii õpilased kui õpetajad. „Et kontserdist saaksid osa nii kogu koolipere kui ka vilistlased, toimub see koguni kolmel erineval ajal,” ütles juubeliürituste peakorraldaja, kooli noorsoo- ja kultuuritegevuse juht Kaie Anderson.

Kontsertkavu koolis ja vilistlaste koosviibimisel Dorpatis aitasid kokku panna ning õpilasi juhendasid Anne Voorand, Anu Tubli, Kaie Anderson ja Heleri Huuse. Kontserdi ettevalmistamisel osalesid ka Veronika Uibo, Mare Kiisk, Mai Tõnisoo, Tiina Hallik, Pille Masing, Maigi Astok, Pille Kütt, Lauri Kõlamets ja Ulrike Knoch.

Neljapäeval toimusid koolis korvpalli vabavisete võistlused, mida korraldasid kehalise kasvatuse õpetajad Ülle Varik ja Margus Udeküll. Võistluste tulemused avanevad siit.

Kooli juubeli raames esietendus õpetaja Kadri Kose lavastatud näidend „Kas rohi oli rohelisem?”, mis põhineb mälestustel sellest ajast, mil praegune Raatuse kool kandis nime Tartu Tütarlaste Gümnaasium.

Laupäeval olid kõik vilistlased ja endised töötajad oodatud koolimaja külastama. Vilistlased said kohtuda ka oma klassijuhatajatega. Võimlas toimus vilistlaste korvpalliturniir, kus osales kolm võistkonda. Kahe võiduga saavutas esikoha 1996.‒2002. aastal lõpetanute võistkond. Teise koha said 2005. aasta vilistlased ja kolmanda 2010.‒2012. aasta koolilõpetajad (vt kolme viimast fotot sellest galeriist). Kõik osalenud võistkondi auhinnati kringli ja diplomiga. Võistluse korraldasid kooli vilistlased Arvo Pattak ja Erki Piir.

Juubelinädala lõpetas vilistlaste ja õpetajate ühine koosviibimine Dorpati konverentsikeskuses. Peeti kõnesid, anti üle tänukirju (vt nimekirja allpool), lauldi ja tantsiti ning meenutati kooli kuulsusrikast ajalugu.

Tartu Raatuse Kooli ajalugu ulatub tagasi 15. septembrisse 1919, mil alustas tööd Tartu Tütarlaste Gümnaasium.Tartu esimese munitsipaalgümnaasiumi asukohaks oli Riia tänav 2 ja kooli juhatajaks Markus Univer.

Aja jooksul on kool kandnud erinevaid nimesid, olnud nii gümnaasiumi, keskkooli kui 8-klassilise kooli staatuses. Oma praeguse nime sai kool 1. septembril 2013, kui see Tartus läbiviidud koolireformi tulemusel põhikooliks muudeti.

Tänapäeval on kooli peamiseks positiivseks ja lastevanemate poolt hästi vastuvõetud tunnusmärgiks mittehindelised hinnangud 1.‒4. klassis. Õpilased ja nende vanemad saavad suulist ja kirjalikku sisulist tagasisidet lapse arengu, oskuste ja teadmiste osas erinevates ainetes, aga ka käitumise kohta. 2016. aastani toimub järkjärguline üleminek sarnasele hindamisele ka terves teises kooliastmes.

Lisaks on koolis loovainetes ja kehalises kasvatuses kasutusel mitteeristav hindamine. Suur rõhk on ka õppimisel läbi erinevate koolisiseste ja rahvusvaheliste projektide. Kooli lisaväärtuseks on kindlasti see, et juba esimesest klassist alates õpetatakse inglise või saksa keelt. Samuti on koostöös Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubiga avatud spordiklass.

 „Kuigi inimese elueaga võrreldes on meie kool jõudnud juba üsna küpse vanuseni, siis hingelt oleme endiselt noored ja uuendusmeelsed. Tahame olla eesminejad, mitte järelesörkijad. Teisiti ei oleks ühes lastele mõtlevas koolis võimalik,” ütles kooli direktor Toomas Kink.


Tunnustuse pälvinute nimekiri:

Tartu linnapea tänukiri

Tiina Hallik – aktiivne saksa keele propageerija; DSD koordinaator

Irina Piir – kooli söökla pikaajaline juhataja ja edukas toitlustusteenuse pakkuja

Marje Poll – õpiabi õpetaja, kes teeb oma tööd südamega ja on koolis töötanud pikka aega

Kai Tammaru – logopeed, kes töötanud Raatuse koolis üle 20 aasta

Anu Tubli – pikaajaline muusikaõpetaja; kontsertide esinemisnumbrite ettevalmistaja


Tartu linnavalitsuse haridusosakonna tänukiri

Kadri Kosk – energiline ja töökas inglise keele ja kunstiõpetuse õpetaja, näite- ja kunstiringi juhendaja; kooli juubelile pühendatud näituste koostaja, näiteringi esinemiste ettevalmistaja

Tiiu Laid – tööõpetuse ja tehnoloogiaõpetaja, kes julgustab õpilasi ülesannete lahendamisele loovalt lähenema; stendide uuendamine pikas koridoris

Karmen Luht – kooli kauaaegne käsitööõpetaja, kelle käe all on paljud neiud käsitööoskuse omandanud ja kelle juhendamisel on valminud kooli kevadkontsertide ja erinevate etenduste kostüümid

Levko Randmäe – kuldsete kätega remondimees

Aire Rillo – põnevate projektide aktiivne eestvedaja ja kaasalööja

Riina Tombak – haldusjuht, kes jõuab igale poole ja saab hakkama kõigega

Veronika Uibo – noor ettevõtlik eesti keele ja kirjanduse õpetaja; uute ideede elluviija; kooli juubelikontserdi ettevalmistus, kavade kokkupanek, korraldus

Ülle Randmäe – inimene, kes teeb oma tööd südamega ja on alati valmis appi tulema

Eevi Velviste – pikaajaline töötaja ja õpilastele esimene tugi


Tartu Raatuse Kooli tänukiri

Helina Mugra – klassiõpetaja ja algõpetuse õppetooli juhataja, kes võtab alati aktiivselt osa kooli arendustegevusest

Tiina Tirgo – rõõmsameelne ja aktiivne projektides osaleja, kooli tervisenõukogu eestvedaja

Anne Keil – õpetaja, tänu kellele said I korruse pika koridori stendid värske ilme

Mariana Jürimäe – abi ja toetuse eest kooli juubeliürituste korraldamisel ja näituste kokkupanemisel

Raimond Lepiste – kooli juubeliks kutse, kava ja märgi kujundamine

Laura Salumets – igakülgse abi eest juubeli korraldamisel (kutsed, trükkimised, kavad jne)

Mare Kiisk – kooli juubelikontserdi ettevalmistus, kavade kokkupanek, korraldus

Tiina Vink – erinevate projektide koordinaator ja läbiviija

Heleri Huuse – tõi tantsukunsti koolis taas au sisse, pani tantsima nii õpilased kui õpetajad

Kaie Anderson – juubelinädala peakorraldaja

Õilme Saks – koolijuhi parem käsi õppetöö korraldamisel


Juubelinädala ürituste galeriid:

Raatuse 95 – fotonäitus õpetajatest (autor Kadri Kosk)

Raatuse 95 – näidend "Kas rohi oli rohelisem?"

Raatuse 95 – juubelikontserdid koolis

Raatuse 95 – õpilastööde näitus (käsitöö ja tehnoloogia)

Raatuse 95 – juubelinädal koolis – erinevat

Raatuse 95 – vilistlasõhtu


Tartu linnapea tänukirja pälvinud Raatuse kooli logopeed Kai Tammaru ja õpiabirühma õpetaja Marje Poll (foto: Rene Leiner)